THE BEST IB TOURNANMENT

 Giải đấu đi tìm IB tốt nhất

HẠNG NHÌ

200

HẠNG NHẤT

300

HẠNG 3

100

Top 10

1 300points
2 200points
3 100points
4 90points
5 89points
6 81points
7 60points
8 50points
9 40points
10 30points